Welcome to Stewart Island & Sails Ashore +64 3 219 1151 tait@sailsashore.co.nz

Stewart Island Place Names …… 

South Redhead

Mata Rangi …..   “Weather Point”

 

Weather Point  …… 

South Redhead  …… A descriptive name

South Redhead, Stewart Island Place Names, Sails Ashore Lodge


Sails Ashore, Kowhai Lane & Sails Tours

11 View Street, Stewart Island, 9846 NEW ZEALAND

+64 3 219 1151

Email: tait@sailsashore.co.nz Web: www.sailsashore.co.nz